Shloka

प्रज्ञानम् ब्रह्म  Prajnanam Brahma
अहम् ब्रह्म अस्मि Aham Brahma Asmi
तत् त्वम् असि Tat Tvam Asi
अयम् आत्मा ब्रह्म Ayam Atma Brahma


स्वतः पूर्णः परात्माऽत्र ब्रह्मशब्देन वर्णितः |
अस्मीत्यैक्य-परामर्शः तेन ब्रह्म भवाम्यहम् ||


"ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्, तदात्मनामेवावेत्, अहं ब्रह्मास्मीति | तस्मात्तत्सर्वमभवत्; तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्, तदषीर्णाम् तथा मनुष्याणाम्"


तत्त्वमस्यादिवाक्येन स्वात्मा हि प्रतिपादितः । नेति नेति श्रुतिर्ब्रूयादनृतं पाञ्चभौतिकम् ।।

"This (self) was indeed Brahma in the beginning; It knew only Itself as, "I am Brahma". Therefore It became all; and whoever among the gods knew It also became That; and the same with sages and men…” - (Brihadaranyaka Upanishad I.iv.10)

स्वतः पूर्णः परात्माऽत्र ब्रह्मशब्देन वर्णितः | अस्मीत्यैक्य-परामर्शः तेन ब्रह्म भवाम्यहम् ||


"Infinite by nature, the Supreme Self is described here by the word Brahma (lit. ever expanding; the ultimate reality); the word asmi denotes the identity of aham and Brahman. Therefore, (the meaning of the sentence is) "I am Brahma."

This realization is gained through true enquiry.[2]