Mantra

MahaMritunjay Mantra     
​ “ऊं श्रीं नमः श्रीकृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा

ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः ।
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा माशान्तिरेधि ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

Om, May there be Peace in Heaven, May there be Peace in the Sky, May there be Peace in the Earth, May there be Peace in the Water, May there be Peace in the Plants, May there be Peace in the Trees, May there be Peace in the Gods in the various Worlds, May there be Peace in Brahman, May there be Peace in All, May there be Peace Indeed within Peace, Giving Me the Peace which Grows within Me, Om, Peace, Peace, Peace.
ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः ।शं नो भवत्वर्यमा ।शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः ।शं नो विष्णुरुरुक्रमः 

नमो ब्रह्मणे ।नमस्ते वायो ।त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ।त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ।ॠतंवदिष्यामि ।सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु ।तद्वक्तारमवतु ।अवतु माम् ।अवतु वक्तारम् ॥ॐशान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥
Om, May Mitra be Propitious with Us, May Varuna be Propitious with Us, May the Honourable Aryama be Propitious with Us, May Indra and Brihaspati be Propitious with Us,May Vishnu with Long Strides be Propitious with Us,

 Salutations to Brahman, Salutations to Vayu (the Breath of Purusha), You Indeed are the Visible Brahman, I Proclaim, You Indeed are the Visible Brahman, I Speak about the Divine Truth, I Speak about the Absolute Truth,

 May That Protect Me, May That Protect the Preceptor, Protect Me, Protect the Preceptor, Om Peace, Peace, Peace.